Samfunnet endrer seg raskt, og Helse- og sosialsektoren står overfor store utfordringer med hensyn til kvalitet på tjenestene og rekruttering av kvalifisert personal. Denne utdanningen skal bidra til å dekke behovet for kompetanse innenfor både de institusjonsbaserte tiltakene og i de kommunale tiltakene til mennesker med kreftdiagnoser og andre alvorlige lidelser, og deres pårørende. 

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasientene /brukerne, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre grupper innen kreftomsorgen. Fagskoleutdanningen skal ha et klart brukerperspektiv og knytter teori sammen med praksis til beste for brukerne.

Etter fullført utdanning skal yrkesutøveren ha økt sin kunnskap om kreftomsorg og lindrende pleie, og hvordan møte den enkelte brukers behov. Yrkesutøveren med Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie skal med utgangspunkt i det humanistiske menneskesyn delta aktivt i et forpliktende samarbeid med bruker /pasient og ulike yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. Yrkesutøveren skal etter fullført studie inneha kvalifikasjoner til å arbeide med mennesker med alvorlige lidelser innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten.