Folkeuniversitetet Øst Helsefagskole, Fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasientene /brukerne, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre grupper innen fagfeltet. Fagskoleutdanningen skal ha et klart brukerperspektiv og knytter teori sammen med praksis til beste for pasientene/brukerne.